Dofinansowanie fotowoltaiki 2020 – Mój Prąd

Walka ze smogiem wymusiła promowanie odnawialnych źródeł energii. To bardzo dobra wiadomość dla osób, które chcą zainwestować w fotowoltaikę, ale boją się związanych z inwestycją kosztów. Dzięki wyznaczaniu przez UE konkretnych celów dla krajów europejskich (dla Polski na ten rok cel to 15% udziału energii z OZE w zużyciu końcowym), rządy wdrażają różnego rodzaju programy oferujące dofinansowanie fotowoltaiki. Dzięki nim także osoby fizyczne mogą ponieść mniejsze koszty związane z zakupem i montażem fotowoltaiki. Jednym z programów, którym z pewnością warto się zainteresować jest program rządowy Mój Prąd.

Mój Prąd – dofinansowanie fotowoltaiki 2020

Program Mój Prąd jest skierowany do osób fizycznych, które chcą wytwarzać prąd na własne potrzeby – nie w celach komercyjnych.  Jakie warunki muszą spełniać beneficjenci?

Mój Prąd – beneficjenci

Obowiązują ich poniższe podpunkty:

 • wydatki na instalację poniesiono nie wcześniej niż 23 lipca 2019 r.
 • instalacja nie została ukończona przed 23 lipca 2019 r.
 • instalacja fotowoltaiczna ma moc od 2 do 10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe,
 • instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (ma licznik dwukierunkowy),
 • inwestycja NIE JEST rozbudową istniejącej instalacji.
Dofinansowanie fotowoltaiki – Mój Prąd 2020

Osoby spełniające wymienione wyżej warunki mogą się ubiegać o dofinansowanie. Ma ono formę dotacji sięgającej do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie przekraczającej kwoty 5000 tys. zł.

UWAGA! Co ważne, dotacja jest zwolniona z podatku PIT, a koszty instalacji nie pokryte z dofinansowania można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

W 2020r. prowadzony jest drugi nabór wniosków z programu Mój Prąd. Przyjmowane są od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Można je składać w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym albo poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl.

Wnioski w wersji papierowej należy złożyć bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW albo przesłać drogą pocztową lub kurierem.

Adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

Jeśli wniosek o dotację na fotowoltaikę zostanie odrzucony z powodu błędów, można złożyć go ponownie po ich usunięciu.

Jak uzyskać dofinansowanie fotowoltaiki w ramach Mój Prąd 2020?

Żeby uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki z programu Mój Prąd należy:

 • kupić i zamontować instalację fotowoltaiczną,
 • poczekać na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego,
 • podpisać umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu do mikroinstalacji do sieci energetycznej,
 • wypełnić wniosek, załączyć niezbędne dokumenty i wysłać do NFOŚiGW.

Dofinansowanie  Mój Prąd – załączniki

Żeby ubiegać się o dofinansowanie fotowoltaiki z programu Mój Prąd poza wnioskiem należy złożyć także poniższe załączniki:

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd” (RODO),
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów powoduje odrzucenie wniosku, więc warto skrupulatnie podejść do ich kompletowania.

Na oficjalnej stronie poświęconej programowi Mój Prąd podano, że do tej pory zatwierdzono już 21 256 wniosków, w budżecie zostało do rozdysponowania 868 066 450 zł (dane na dzień 18.03.2020)